download de algemene voorwaarden als PDF

Algemene voorwaarden van ESS

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (koop)overeenkomst tussen ESS (hierna te noemen: “ESS”) en de cliënt waarop ESS deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overig bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig en onverkort van toepassing. ESS en de cliënt zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de aard en strekking van deze bepalingen en de over en weer tussen partijen kenbaar gemaakte bedoelingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de aard en strekking van deze algemene voorwaarden.
 6. ESS en de cliënt kunnen in geval van een geschil altijd een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van ESS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte of aanbieding vervalt in elk geval nadat 30 dagen zijn verstreken na de datum van uitbrengen van de offerte..
 2. ESS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of kennelijk verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) van het aanbod door de cliënt afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod van ESS dan is ESS daaraan niet gebonden. De (koop)overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij ESS anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ESS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijzigingovereenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen ESS en de cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de cliënt ESS daarom eerst schriftelijk in gebreke te stellen. ESS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. ESS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hiervoor is geen toestemming vereist van de cliënt.
 4. ESS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het dan uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Nadat de koopovereenkomst tussen ESS en de cliënt tot stand is gekomen, is de cliënt eerst gehouden een aanbetaling te verrichten aan ESS van 20% gerekend over het totaalbedrag. Na vervaardiging van het product maar vóór installatie daarvan bij de cliënt, is deze gehouden aan ESS te voldoen 60% gerekend over het overgebleven bedrag. Na installatie van het product bij de cliënt, is deze gehouden aan ESS te voldoen de laatste 20%.
  De termijn waarbinnen deze deelbetalingen moeten plaatsvinden is steeds 10 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De meeste particulieren Hoeven niet aan te betalen zoals in de offerte overeen gekomen.
 6. Indien ESS gegevens behoeft van de cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de cliënt deze juist en volledig aan ESS ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ESS een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen met ESS is overeengekomen, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten en gevolgschade) aan de zijde van ESS daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. ESS is onder de volgende niet uitputtende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, ook als de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  1. indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan ESS toekomende bevoegdheid of een op ESS rustende verplichting ingevolge de wet of ingevolge een aan ESS van overheidswege opgelegde verordening, maatregel, besluit of anderszins.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. ESS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang al dan niet buiten de rechter om te ontbinden, indien:
  1. de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst ESS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. door de vertraging aan de kant van de cliënt, redelijkerwijs niet langer van ESS kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden behoeft na te komen,
  5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ESS kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de cliënt toerekenbaar is, is ESS gerechtigd tot vergoeding door de cliënt aan ESS van de direct en indirect ontstane (gevolg)schade.
 3. Indien ESS tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. In geval van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging – indien en voor zover hetbeslag niet binnen drie maanden is opgeheven- van schuldsanering ten laste van de cliënt of een andere omstandigheid waardoor de cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ESS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding. De vorderingen van ESS op de cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor al bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele daarmee gepaard gaande kosten (bijvoorbeeld aan,- afvoer- en/of afleveringskosten, arbeidstijd), geheel aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

 1. ESS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de cliënt indien zij daartoe wordt gehinderd wegens een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten en/of krachtens de wet, een rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ESS geen invloed kan uitoefenen, waardoor ESS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. ESS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ESS zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ESS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten..
 4. Indien ESS op het moment van intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is ESS gerechtigd om het al nagekomen gedeelte afzonderlijk te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden op de dag van oplevering, op een door ESS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ESS aangegeven. ESS is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is dan een rente verschuldigd. In het geval van cliëntenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. ESS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ESS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Nadat de cliënt in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien ESS echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten rekening van de cliënt. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Betaling strekt eerst in mindering op rente en kosten en dan op de hoofdsom.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ESS in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven uitdrukkelijk eigendom van ESS totdat de cliënt alle verplichtingen uit de met ESS gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door ESS geleverde zaken, die ingevolge lid 1onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De cliënt is uitdrukkelijk niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud; vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De cliënt moet steeds al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van ESS veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de cliënt verplicht om ESS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De cliënt verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering dient op eerste verzoek aan ESS ter; inzage worden gegeven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ESS gerechtigd tot opeisen van de verzekeringspenningen. De cliënt is gehouden zich tegenover ESS alle medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval ESS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke toestemming aan ESS en door ESS aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ESS zich bevinden en die zaken terug te nemen om de feitelijke macht daarover te kunnen verkrijgen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door ESS te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
  De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de cliënt zelf na te gaan of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. ESS kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De door ESS op te maken dan wel aan te leveren berekeningen en/of statische gegevens voor de toepassing en het gebruik van het product vormen uitdrukkelijk een indicatie of aanwijzing en wel zo dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend respectievelijk met succes een beroep op kan worden gedaan.
 3. ESS levert en verkoopt enkel en alleen de producten en staat daarom niet in voor de installatiewerkzaamheden van het product. De installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een door ESS aan te wijzen derde. Degene die de installatiewerkzaamheden uitvoert dient aansprakelijk te worden gehouden in geval van klachten en/of feitelijke gebreken ter zake die werkzaamheden.
 4. De garantie over de installatiewerkzaamheden geldt voor een periode van 2 (zegge: één) jaar na feitelijke levering respectievelijk overdracht van het product, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 5. Indien de cliënt zelf de installatiewerkzaamheden uitvoert of eigener beweging een derde betrekt om de installatiewerkzaamheden uit te voeren of te doen laten uitvoeren, geldt ter zake die werkzaamheden uitdrukkelijk de garantie die door de derde is bepaald.
 6. Indien de cliënt een feitelijk gebrek constateert aan/in het product dat geen betrekking heeft op de installatiewerkzaamheden, dan is de garantie beperkt tot de periode die door de producent van het product wordt afgegeven. ESS staat niet in voor gebreken aan/in het product.
 7. Indien sprake is van een feitelijk gebrek aan/in (een deel van) het product inbegrepen onderdelen, is het de producent van het product en onderdelen, die aangesproken moet worden door de cliënt ter vervanging of ter reparatie van het product of onderdelen.
 8. De cliënt dient eerst ESS in kennis te stellen van het feitelijke gebrek, zodat zij de klacht kan doorgeleiden aan de producent van het product. De producent is en dient aansprakelijk te worden gehouden voor de feitelijke gebreken in/aan het product.
 9. De cliënt dient altijd binnen bekwame tijd dat wil zeggen uiterlijk twee maanden na de ontdekking van het feitelijke gebrek in/aan het product dan wel ter zake de installatiewerkzaamheden, ESS daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Indien de voornoemde klachtplicht door de cliënt niet in acht wordt genomen, is deze nietontvankelijk van elke rechtsvordering en elk verweer dat hij daarop wil baseren, dat wil zeggen dat de cliënt geen recht meer toekomt op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 10. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het feitelijke gebrek te bevatten, zodat ESS in staat is adequaat te reageren. De cliënt dient zowel ESS als de producent in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen laten) onderzoeken.
 11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de cliënt in rekening worden gebracht, tenzij tussen partijen anders overeengekomen.
 12. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit ondeskundigheid, roekeloosheid, oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de cliënt en/of door derde wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ESS, de cliënt of derde aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 13. De cliënt komt geen aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ESS geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, extreme regenval, temperaturen, extreme windkracht) et cetera.
 14. De cliënt is gehouden het geleverde product te (doen laten) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende installatiewerkzaamheden door een derde zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de cliënt te onderzoeken of het geleverde product voldoet aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
 15. Indien de cliënt tijdig klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ESS geheel voor rekening van de cliënt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien ESS aansprakelijk wordt gehouden, dan is tussen ESS en cliënt overeengekomen dat deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld en overeengekomen.
 2. ESS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ESS is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. ESS is uitsluitend aansprakelijk te houden voor directe schade door haar veroorzaakt. Onder directe schade wordt niet verstaan de verminderde opwekking van energie door het product wegens omstandigheden die niet waren voorzien.
 4. Onder directe schade wordt, enkel in geval er sprake is van aansprakelijkheid of wanprestatie, uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ESS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, in geval deze aan ESS toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. ESS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of verminderde opwekking van energie door het product wegens onvoorziene omstandigheden, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 6. De aansprakelijkheid van ESS is in elk geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 7. Indien de situatie zich voordoet dat de verzekeraar niet tot uitkering overgaat en er wel sprake is van aansprakelijkheid aan de zijde van ESS, dan is tussen ESS en de cliënt uitdrukkelijk overeengekomen dat de aansprakelijkheid van ESS is beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de cliënt over op het moment waarop zaken in feitelijke macht van de cliënt worden gebracht ongeacht hetgeen is overeengekomen tussen ESS en cliënt over het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11. Vrijwaring

 1. De cliënt vrijwaart ESS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ESS toerekenbaar is.
 2. Indien ESS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden ESS zowel in als buiten rechte bij te staan en al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ESS, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ESS en derden daardoor ontstaan, komen in het geheel voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. ESS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ESS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. De cliënt geeft toestemming om het product, dat ter beschikking staat van de cliënt en/of de daaraan voorafgegane installatiewerkzaamheden voor marketing doeleinden te gebruiken inhoudende vermelding op de website of anderszins, tenzij de cliënt uitdrukkelijk zijn bezwaren hiertegen uit.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ESS partij is, is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar  woonplaats respectievelijk vestigingsplaats heeft.
 2. ESS en/of cliënt zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.